fredag, 15 november 2013 15:37

Én kro­ne i pant blir ikke len­ger sant

Bryggeribransjen bytter til engangsflasker som du ikke får pant for.

Borg Bryggerier og resten av bryggeribransjen skal slutte å tappe øl på gjenbruksflasker, skriver Fredriksstad Blad.

Engangsflasker

I frem­ti­den vil du of­te­re og of­te­re mer­ke at glass­flas­ker du prø­ver å put­te inn i pan­te­au­to­ma­ten kom­mer til­ba­ke.

Bryg­ge­ri­bran­sjen er nem­lig i en vold­som om­velt­ning, for­di sta­dig fle­re glass- og plast­flas­ker ikke skal gjen­vin­nes slik vi er vant til.

Fra å bru­ke gjen­bruks­flas­ker, som le­ver et langt liv, skal vi nå drik­ke av en­gangs­flas­ker, som smel­tes og for­mes på nytt – uten pantepoeng.

Bor­te om fire–fem år

Hos Borg Bryg­ge­ri­er i Sarps­borg nær­mer det seg tap­ping av ju­le­øl fra Fred­rik­stad, men ikke alt er som før.

– Årets ju­le­øl vil bli tap­pet på en­gangs­flas­ker, slik vi har gjort med både bokk­øl og ok­to­ber­øl nå, for­tel­ler fa­brikk­sjef Mor­ten Bro­strøm til f-b.no.

Tid­li­ge­re har flas­ke­ne vi put­tet inn i au­to­ma­ten blitt re­sir­ku­lert i sin opp­rin­ne­li­ge form, skylt og brukt om igjen.

Nå skal der­imot glass­flas­ke­ne fra ju­le­ølet kas­tes i ig­lo­ene på mil­jø­sta­sjo­ne­ne rundt om. Der­et­ter blir de knust, smel­tet og støpt til nye flas­ker.

Returflaskene forsvinner

– Ut­vik­lin­gen går i ret­ning av mer og mer en­gangs­flas­ker uten pant. De tra­di­sjo­nel­le flas­ke­ne vi har druk­ket av i 150 år er snart på vei ut, for­tel­ler Bro­strøm.

Han spår at all øl in­nen fire–fem år vil kom­me på en­gangs­flas­ke el­ler boks.

Men at re­tur­flas­ke­ne for­svin­ner be­tyr også at for­bru­ker­ne ikke får pantepenger til­ba­ke for ar­bei­det.

– Vi ser at for­bru­ker­ne i dag er flin­ke til å kas­te flas­ker i ig­lo­ene, men det er klart at det er van­ske­lig å spå hvor­dan det vil bli i frem­ti­den, sier fa­brikk­sje­fen.

Vil ha fine flas­ker

Det er fle­re grun­ner til om­leg­ging av flas­ke­sy­ste­met, men en av dem er fak­tisk øns­ket fra for­bru­ker­ne selv.

– Vi im­por­te­rer svært mye øl, og de flas­ke­ne ser vel­dig fine ut. Nå øns­ker også for­bru­ker­ne at vårt øl skal ha en mer mo­der­ne form med fine eti­ket­ter, me­ner Bro­strøm.

Så når den «nye» ju­le­ølen kom­mer i bu­tik­ken, vil både flas­ke og eti­kett se an­ner­le­des ut.

Julebrus med pant-i år

Men selv om ju­le­ølet skal over på nye glass­flas­ker den­ne se­son­gen, vil ju­le­bru­sen kom­me slik vi kjen­ner den.

– Ju­le­bru­sen får du fort­satt pant på den­ne jula, sier han.

 

Tilleggsinformasjon

Lest 4353 ganger